Ffôn 01766 514 330

Polisi Preifat

Mae Ffrwythau DJ Fruit yn ddifrifol am ein rhwymedigaethau tuag at breifatrwydd a diogelwch ei wybodaeth i gwsmeriaid. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddir i ni.

Gall Ffrwythau DJ Fruit newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Mae’r polisi hwn yn effeithiol o 31 Mai 2018.

Yr hyn a gasglwn

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • cyfeiriad cyflwyno
  • Manylion Talu
  • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon a / neu gynigion cwsmeriaid

Yr hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a gasglwn

Mae arnom angen y wybodaeth hon i ddeall eich anghenion a rhoi gwell gwasanaeth i chi, ac yn benodol am y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein cynnyrch a’n gwasanaethau.
  • Efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost hyrwyddo am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallech fod yn ddiddorol gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi’i ddarparu.

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb ganiatâd, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu a sicrhau’r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i’w roi ar yrru caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu’n eich galluogi i wybod pan fyddwch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i geisiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cais ar y we deilwra’i gweithrediadau i’ch anghenion, eich hoff a’ch hoff bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein cynorthwyo i roi gwell gwefan i chi trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau y mae’n ddefnyddiol i chi ac nad ydych chi’n ei wneud. Mae cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur neu unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch chi addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar gasgliad neu ddefnydd eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

  • pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch chi glicio i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • os ydych eisoes wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at e-bost at info@djfruit.cymru

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu y bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch am drydydd partïon, a chredwn y gallech fod yn ddiddorol os ydych chi’n dweud wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd.

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei ddal arnoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted ag y bo modd yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn brydlon.